Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i stopniowa korekta jego zaburzeń. Bardzo ważne miejsce w tej metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch, jako czynnik wspomagania. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne we wspomaganiu rozwoju dziecka i terapii zaburzeń.

System ćwiczeń wywodzi się z okresu wczesnego dzieciństwa i zawiera w sobie bardzo dużo elementów bliskości fizycznej i emocjonalnej. Stosowane jest kołysanie, przytulanie, turlanie, przeciąganie. Jest to naturalna potrzeba dziecka nawet zamkniętego i nie potrafiącego okazywać uczuć czy zainteresowania.


Charakterystyczną cechą tej metody jest rozwijanie dziecka poprzez ruch, stopniowe budowanie :

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
- świadomości istnienia przestrzeni i naszego działania w niej
- dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.
 

Metodę W. Sherbourne traktuje się też jako formę treningu interpersonalnego. Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo i trwają ok.30 minut. Partnerami dziecka bywają często rodzice. Dzieci nie są zmuszane do brania udziału w zajęciach.


W tej metodzie wyróżniamy cztery grupy ćwiczeń:

-ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
-ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu z uczestnikami grupy,
-ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie,
-ćwiczenia twórcze.


Charakterystyczne zasady dla metody W. Sherborne:

-koniec zajęć zawsze ćwiczenia relaksacyjne,
-początek zajęć to ćwiczenia, które dają poczucie bezpieczeństwa i oparcia,
-uczenie używania siły i delikatności,
-naprzemienność ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne,
-utrzymywanie z dzieckiem kontaktu wzrokowego,
-naprzemienność roli dziecka (uległa, dominująca) ,
-stymulacja aktywności dziecka,
-stopniowe rozszerzanie doświadczeń społecznych.

Poczucie wzajemnej bliskości ćwiczących, ułatwia akceptację i uczy dziecko bliskości. Ćwiczenia dają poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budują więzi grupowe i interpersonalne. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego stanowią element doskonałej zabawy i integracji, dają chwilę odprężenia, są ważnym czynnikiem w rozładowaniu napięć między dzieckiem a rodzicem.