Statut

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja PROMITIS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Lindenblata zamieszkałego w Wałbrzychu, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym (repertorium A, numer  7.961/2009) sporządzonym przez notariusza Bożenę Warzyńską w kancelarii notarialnej w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6/3a w dniu 23.11.2009 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 

§ 2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów, które ustala Zarząd Fundacji.

§ 3.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, woj. mazowieckie.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś za granicą  dostosuje się do obowiązującego w danym kraju prawa.
 4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz niepokrywającą się z płatną działalnością pożytku publicznego.
 7. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej.
 8. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; (art. 4.1. pkt 1 ustawy),
 2. ochrony i promocji zdrowia; (art. 4.1. pkt. 5 ustawy),
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; (art. 4.1. pkt. 6 ustawy),
 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; (art. 4.1. pkt.11 ustawy),
 5. promocji i organizacji wolontariatu; (art. 4.1. pkt. 23 ustawy).
 

§ 4.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i formy działania Fundacji

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze  zadań publicznych.

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem,
 2. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
 3. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem,
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
 5. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi,
 6. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 7. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom,
 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin, w tym osób z autyzmem i ich rodzin.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną i terapeutyczną oraz badania naukowe,
 2. Współpracę w Polsce i za granicą z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 3. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu,
 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów,
 6. Opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych dopasowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 7. Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 8. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, szkoleń, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 9. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich opiekunami,
 10. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i młodzieży pełnosprawnych,
 11. Promowanie i organizowanie wolontariatu,
 12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych.
 

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, którego wysokość jest określona w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja może gromadzić fundusze w walucie polskiej, a także w walutach obcych, we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 3. Fundacja może inwestować swój majątek.
 

§ 11.

 1. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pożytku publicznego są:
  1. darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  2. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
  3. odsetki bankowe,
  4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
  5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej odpłatnej,
  7. wpłaty 1% podatków od podatników.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 5. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 6. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
 1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, szkoleń, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy (63.99.Z)
 2. działalność edukacyjną i terapeutyczną (85.60.Z)
 3. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i ich rodzin (88.99.Z)
 4. organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu (85.59.B)
 5. organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów (85.59.B)
 6. opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych dopasowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (85.60.Z)
 7. wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (85.60.Z)
 8. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i młodzieży pełnosprawnych (55.20.Z)
 9. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich opiekunami (55.20.Z).
 10. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje ((wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
  1. działalność edukacyjną i terapeutyczną (85.60.Z)
  2. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, szkoleń, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy (63.99.Z)
  3. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i ich rodzin (88.99.Z)
  4. organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu (85.59.B)
  5. organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów (85.59.B)
  6. opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych dopasowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (85.60.Z)
  7. wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (85.60.Z)
  8. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z udziałem dzieci i młodzieży pełnosprawnych (55.20.Z)
  9. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich opiekunami (55.20.Z).
  10. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
  11. Działalność odpłatna i nieodpłatna wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

§ 12.

 1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 

§ 13.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Władze Fundacji

 

§ 14.

  Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 15.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest wybierana na pięcioletnią kadencję, przy czym poszczególne osoby mogą być członkami Rady więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 4. W skład Rady Fundacji  nie może wchodzić Fundator.
 5. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator. Następnych członków Rady, również Przewodniczącego, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 6. W trakcie trwania kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji..
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka lub wykluczenia przez Radę mocą uchwały.
 8. Po ustąpieniu lub wykluczeniu członka Rady na jego miejsce Rada Fundacji powołuje nowego członka tylko wówczas, kiedy ilość członków byłaby mniejsza niż 2 osoby.
 9. W przypadku ustąpienia przewodniczącego Rady, pozostali jej członkowie wybierają go spośród swojego składu.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 12. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. Jeśli Rada Fundacji jest dwuosobowa, to w przypadku zawieszenia, o którym mowa wyżej, skład Rady należy uzupełnić.
 13.  Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 14. W przypadku długotrwałej choroby Przewodniczącego Rady lub innej przyczyny uniemożliwiającej mu zwołanie i przeprowadzenie zebrania Rady Fundacji czyni to członek Rady, którego wcześniej Rada Fundacji powołała do tego mocą uchwały.
 15. Członkowie Rady Fundacji mogą z tytułu pełnienia swojej funkcji  w Radzie Fundacji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 20 pkt 6 lit. c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

§ 16.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub członek Rady, o którym mowa w § 15.   pkt 14. z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3.  Wszyscy członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniach Rady na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany Przewodniczącemu Rady lub osobiście.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady lub Zarządu Fundacji, a także w innych przypadkach, jeśli jest to życzenie przynajmniej połowy członków, którzy są obecni na posiedzeniu.
 6. Na zebrania Rady Fundacji można zaprosić Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji w charakterze obserwatora.
 7. Zebrania Rady Fundacji są protokołowane, a protokół i podjęte uchwały podpisuje Prowadzący Zebranie i protokolant, który jest członkiem Rady.
 

§ 17.

Do zadań Rady Fundacji należą:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie wysokości ich ewentualnego wynagrodzenia,
 3. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 7. Podejmowanie uchwał dotyczących połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji oraz uchwał o zmianie celów statutowych fundacji,
 8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 

Zarząd Fundacji

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu  osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy Zarząd, w tym Prezes Zarządu Fundacji, jest powoływany przez Fundatora, następne składy osobowe Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 3. W skład Zarządu nie może wchodzić Fundator.
 4. Jakąkolwiek funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek:
 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. śmierci,
 3. popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 4. odwołania przez Radę Fundacji.
 

§ 20.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. Członek Zarządu Fundacji za pracę na rzecz fundacji może otrzymać wynagrodzenie oraz zwrot wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w wysokościach, które określi Rada Fundacji.
 4. Członek  Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji może być w niej zatrudniony. Po akceptacji przez Radę Fundacji umowę w imieniu Fundacji podpisuje Prezes lub wyznaczony przez Radę członek Zarządu.
 5. Zarząd spotyka się na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadkach gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
 7. Wszyscy członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach Zarządu na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres podany Prezesowi Zarządu Fundacji lub osobiście.
 8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy jego członków, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 9. Zebrania Zarządu są protokołowane, a protokół i podjęte uchwały podpisuje Prezes i protokolant, który jest członkiem Zarządu.
 10. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. zatrudnianie pracowników, którzy nie są członkami Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
 

Sposób Reprezentacji

§ 21.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych lub niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 

Zmiana Statutu

§ 22.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 

Połączenie z inną fundacją

§ 23.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 24.

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji, przy czym jej decyzje w tej sprawie zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27.

Środki finansowe i inny majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na cele charytatywne.

Rada Fundacji