Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Aby dziecko zostało uznane za "niepełnosprawne w systemie edukacji", musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Orzeczenia wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko. Dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi orzeczenia wydają poradnie specjalistyczne.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na wniosek rodzica, tzn. decyzja, czy zwrócić się do poradni o wydanie takiego orzeczenia, czy pokazywać je w szkole/przedszkolu należy wyłącznie do rodziców dziecka.

Orzeczenie jest wydawane na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres edukacji w danej placówce. Do wniosku o wydanie dokumentu obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zaburzenie oraz opinię z przedszkola lub szkoły (jeżeli dziecko uczęszcza).

Co zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 • dane dziecka i rodziców,
 • adres poradni oraz dane pracowników wchodzących w skład zespołu orzekające go,
 • przyczynę wydania orzeczenia,
 • okres obowiązywania dokumentu,
 • zalecenia,
 • uzasadnienie.

Z punktu widzenia rodziców zalecenia są w orzeczeniu najważniejsze. Zawierają wskazówki odnośnie form kształcenia, terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody i formy pracy, zakresu dostosowania warunków kształcenia i wymogów edukacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem, poradnia wskazuje najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia.

Może to być:

 • przedszkole: ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi, integracyjne i specjalne,
 • szkoła: ogólnodostępna, integracyjna, oddział integracyjny, szkoła specjalna lub oddział specjalny.

W orzeczeniu poradnia powinna też wyszczególnić wskazane dla dziecka formy terapii, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od potrzeb dziecko może mieć zalecone m.in.:

 • terapię psychologiczną – indywidualną i grupową,
 • terapię pedagogiczną, terapię ręki,
 • terapię logopedyczną – nastawioną zarówno na korekcję wad wymowy, jak i rozwijanie komunikacji,
 • terapię widzenia, zajęcia z orientacji przestrzennej,
 • rehabilitację ruchową, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej.

W zakresie dostosowania warunków kształcenia, metod i form pracy, pracownicy poradni mogą wskazać na:

 • konieczność wsparcia dziecka przez nauczyciela wspomagającego w przypadku edukacji w klasie masowej,
 • określone sposoby komunikacji z dzieckiem, przekazywania mu zadań i poleceń,
 • sposoby integracji ze środowiskiem rówieśniczym,
 • konieczność stosowania specjalnych materiałów dydaktycznych i wyposażenia.

Jeżeli rodzic nie zgadza się z zapisami orzeczenia, zawsze może się odwołać. Odwołanie od orzeczenia adresuje się do właściwego kuratorium oświaty, za pośrednictwem poradni, która wydała dokument. Rodzic ma na odwołanie 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia.