Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju  to specjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, które stymulują rozwój i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia dysfunkcji do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

W zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych opracowuje się odpowiedni dla danego dziecka zakres działań. W ramach wczesnego wspomagania może być rozwijana: motoryka, sfera komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, operacje poznawcze, itp.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci:

- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- z deficytami ruchowymi,
- z uszkodzonym słuchem,
- z uszkodzonym wzrokiem,
- z niepełnosprawnością ruchową,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
- z opóźnionym rozwojem mowy.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje poradnia psychologiczno- pedagogiczna właściwa ze względu na adres przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni udać się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Żeby móc ubiegać się  o wydanie opinii o wczesnego wspomagania rozwoju, należy złożyć następujące dokumenty :
  • ✓ pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii
  • ✓ aktualną diagnozę psychologiczna, pedagogiczną i ewentualnie logopedyczną
  • ✓ opinię o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza)
  • ✓ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie (jeśli zostało zdiagnozowane przez lekarza)

Podsumowując, niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki realizującej WWRD. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są bezpłatne i przysługują w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być realizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, punktach przedszkolnych, publicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych i innych placówkach które mają możliwość realizacji wskazań, które zawiera opinia, dysponują odpowiednimi materiałami dydaktycznymi i sprzętem potrzebnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.